Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

 • Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

  Organisatie

  Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

  De Zorgcoöperatie Schaijk heeft zich als doel gesteld dat (kwetsbare) mensen zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen door het organiseren van aanvullende diensten.

 • Ontmoetingscentrum Onder de Linde

  Mensen

  Ontmoetingscentrum Onder de Linde

  Het ontmoetingscentrum is de centrale plek waar mensen samenkomen en gebruik kunnen maken van de geboden zorgmogelijkheden.

 • Diensten om het leven makkelijker te maken

  Samen

  Diensten om het leven makkelijker te maken

  De vervoersdienst van de Zorgcoöperatie Schaijk is net als de boodschappendienst een dienst met een sociaal karakter en zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsprobleem toch op hun bestemming kunnen komen.

 • Buurtbus voor iedereen

  Diensten

  Buurtbus voor iedereen

  Het is een buurtbusproject dat de route gaat rijden van het centrum Schaijk, via Reek en Zeeland en dan richting ziekenhuis Bernhoven met als eindpunt het ziekenhuis.

Ontmoetingcentrum Onder de Linde is weer geopend. Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen.

Ontmoet elkaar "Onder de Linde"

Welkom is iedere inwoner van Schaijk, met of zonder beperking, jong of oud, die behoefte heeft aan gezelschap, een praatje of contact wil met lotgenoten, in het ontmoetingscentrum “Onder de Linde” aan het Hofke 2 in Schaijk. De plek waar dit, tijdens de openingsuren, mogelijk wordt gemaakt.

Lees meer "Onder de Linde"

Wat willen we als zorgcoöperatie bijdragen aan Schaijk?

Meerjaren beleidsplan 2015-2017 van zorgcoöperatie Schaijk

1. Wat willen we bijdragen?

Als zorgcoöperatie Schaijk willen we eraan bijdragen dat mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

2. Invalshoek.

 Zorgen dat welzijn, zorg, diensten voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijven.
Met de komende bezuinigingen een hele opgave.
Alleen al de bezuinigingen vanaf 2015 op de AWBZ bij de overgang van grote delen van het pakket naar de ziektekostenverzekeraar en de gemeente betekent 15% minder persoonlijke verzorging, 25 % minder begeleiding en 40% minder huishoudelijke verzorging. Totaal zo’n 20 tot 32 fte minder professionals voor verzorging en begeleiding in Landerd en plus minus 550. 000 euro per jaar minder beschikbaar voor huishoudelijke hulp. Voor de jeugdzorg zijn die directe effecten nog minder goed te becijferen. Ook daar moet uiteindelijk met 15% minder budget de totale zorg gegeven worden.

3. Hoe?

 Als organisatie van, voor en door (alle) burgers van Schaijk dit samen met alle professionals en organisaties voor elkaar te willen krijgen.

4. Uitgangspunten.

 •   Vertrouwen in eigen mogelijkheden van mensen.

 •   Kijken naar wat je wel kunt.

 •   Solidariteit is de motor voor een samenleving waar iedereen in mee kan doen.

5. Concrete doelen.

 •   Solidariteit bevorderen.

 •   Alternatief ontwikkelen voor bezuiniging op (jeugd)zorg/begeleiding voor alle mensen.

 •   Uitbouw dorpsnetwerk.

 •   Bevorderen realiseren zorgwoningen en zorg infrastructuur in alle kernen.

 • Aanvulling openbaar vervoer noodzakelijk voor leefbaarheid; buurtbus nieuwe stijl.

 • Bevorderen samenwerking instellingen gericht op effectiever en efficiënter inzetten van

  middelen.

 •   Gesprekspartner professionals, verzekeraar, gemeente met als doel;

  

versterken eigen kracht burgers,

noodzakelijke professionele zorg voor elk toegankelijk en bereikbaar houden

In zijn algemeenheid opkomen voor de belangen, collectief en individueel van met name de kwetsbare mensen in Reek, Schaijk en Zeeland.

1

6. Activiteiten 2015-2017.

 •   Basisactiviteiten.

 •   Nieuwe activiteiten

A. Basisactiviteiten.

De basisactiviteiten zijn de zaken die de laatste jaren door de zorgcoöperatie zijn ontwikkeld . Hieraan bestaat, gezien de groei die we jaarlijks zien meer en meer behoefte. We merken dat door het ontmoetingscentrum en de diensten die we aanbieden kwetsbare mensen sociaal actief kunnen blijven. Mantelzorg wordt verlicht. Mensen die wat voor elkaar doen, betekenen in zorgcoöperatie geven niet alleen concreet invulling aan het geloof in eigen kunnen, maar versterken dit ook. De traditie van solidariteit zien we door verschillende leeftijdsgroepen heen verder versterkt worden. De basisactiviteiten zullen we in de komende jaren op basis van de vraag verder ontwikkelen.

 •   Ontmoetingscentrum

 •   Boodschappen- en vervoersdienst

 •   Klussendienst

 •   Uitleen duo fiets

 •   Informatie en adviesfunctie

 •   Ondersteuning vrijwilligers zorgcoöperatie

B. Nieuwe activiteiten.

De zorgcoöperatie Schaijk wil in nauwe samenwerking met de vrijwilligersorganisaties , de professionele zorg- en welzijnsorganisaties en de financiers alternatieven ontwikkelen waardoor de benodigde zorg en dienstverlening toch voor elk toegankelijk en bereikbaar blijft. Gegeven de bezuinigingen zal daar de komende jaren de nadruk op liggen. Als zorgcoöperaties zien we het als onze taak om in dat kader:

 •   Bevorderen dat een cultuur ontstaat waarbij mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen om voor de eigen gezondheid en gezondheidszorg en die van anderen te zorgen.

 •   Alternatieve- of aanvullende dienstverlening vanuit de nulde lijn ontwikkelen, zodat de bezuinigingen op het terrein van jeugdzorg, persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp geen nadelige gevolgen hebben voor inwoners van Landerd.

 •   De informele zorgstructuur zodanig ontwikkelen dat deze voldoende aanvulling biedt wanneer eigen kracht en direct eigen netwerk onvoldoende zijn om zelfstandig, met behoud van kwaliteit van leven, te blijven wonen.

 •   Bij te dragen aan het ontwikkelen van een dorpsnetwerk waardoor informele en professionele zorg telkens optimaal benut kan worden door en voor individuele mensen (jong en oud) die zorg /begeleiding/diensten nodig hebben en/of hun mantelzorgers.

  Voorwaarden.

 •   Inzet, drive leden.

 •   Enthousiasme bij de bevolking.

 •   Inzet van alle organisaties, professionals.

 •   Professionele support onder regie zorgcoöperatie bij realiseren van die taken

2

Jaarlijks en in de loop van ieder jaar zullen we samen met anderen aangeven welke nieuwe activiteiten het komende jaar ontwikkeld gaan worden. Een belangrijk rol voor zowel het bepalen van de op te pakken zaken als de ontwikkeling ervan is de wijkverpleegkundige die sinds medio 2014 voor de zorgcoöperatie Schaijk werkt. Zij doet dit in het kader van het samenwerkingsproject ‘Alleen samen’, waarin deelnemen Pantein, BrabantZorg, RIGOM en gemeente Landerd.

C. Activiteiten 2015(gepland in december 2014)

 •   Wijkverpleegkundige (0.4 fte) voor gezondheidsopbouwwerk.

 •   Ontwikkelen en invoeren bezoekdienst.

 •   Café voor mantelzorgers van dementerende mensen.

 •   Project ‘Iedereen doet mee!’ .

 •   Aanvullend openbaar vervoer ontwikkelen.

 •   Ontwikkelen activiteiten van, voor en door jeugd en ouders.

 •   Dorpsnetwerk.

 •   Ontwikkelen nieuw continuüm dagverzorging, dagbesteding, respijtzorg.

 •   Zorgwoningen en zorg infrastructuur.

 •   Gerichte preventie activiteiten door en voor mensen

 •   Samen koken en eten

  Scholing vrijwilligers.

Toelichting activiteiten 2015

1. De inzet van een wijkverpleegkundige (ook) als gezondheidsopbouwwerker.

We zijn er ons echter wel van bewust dat we, verbonden aan en aangestuurd door de zorgcoöperatie een professional ter beschikking moeten hebben die ons gericht helpt bij het ontwikkelen en uitvoeren van bovengenoemde nieuwe activiteiten. De uitwerking van deze gedachte is nader uitgewerkt in het project ‘Alleen samen’ dat medio 2014 is gestart. Feitelijk sluit dit ook aan bij het landelijk beleid van het ministerie, waarin men in de nabije toekomst extra middelen ter beschikking wil stellen om een nieuw (of eigenlijk een oud) type wijkverpleegkundige aan te stellen. Een wijkverpleegkundige die naast uitvoerend verpleegkundig werk, breed al die zaken kan oppakken die maken dat mensen goed zelfstandig kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

In 2015 zal zij m.n. behulpzaam zijn bij ontwikkelen van :café voor mantelzorgers, dorpsnetwerk ont - wikkeling, ontwikkelen continuüm dagverzorging, dagbesteding, respijtzorg en ontwikkelen/invoeren/evalueren van gerichte preventie activiteiten door en voor de mensen zelf.

2. Ontwikkelen en invoeren bezoekdienst.

Op grond van diverse signalen van de wijkverpleegkundige, de boodschappen en vervoersdienst is vastgesteld dat er in Schaijk verschillende mensen behoefte hebben aan enige vorm van (regelmatig) bezoek door vrijwilligers van de zorgcoöperatie. Gewoon om sociaal contact (weer) op te bouwen, om samen een maaltijd te bereiden, een activiteit te ondernemen enzovoort.

3. Café mantelzorgers dementerende mensen.

Samen met huisartsen diverse organisaties, dementieconsulenten mensen die als mantelzorger dementerende ouderen ondersteunen de gelegenheid geven maandelijks ervaringen uit te wisselen, elkaar te stimuleren en na te gaan welke aanvullende support georganiseerd zou moeten worden om ook als mantelzorger de support te ervaren die nodig is.

4. Project ‘ Iedereen doet mee!’ .

Hoe zorgen we dat we niet naar mensen kijken wat ze al of niet kunnen, maar naar een medemens die er bij hoort, niet zielig is en evengoed dingen wel en niet kan. Met name gegeven de omvang van het aantal mensen dat ermee te maken krijgt en het progressieve beeld van de ziekte treft dat veel mensen met dementie. Met als trekkers zorgcoöperatie Schaijk en BrabantZorg willen we in Schaijk thuis en in het verpleeghuis een project starten waarin dat beeld van dementerende mensen gaat kantelen. Daarbij willen we nadrukkelijk gebruik maken van de ervaringen uit de diverse DemenTalent projecten in het land.

5. Alternatief vervoer.

De drie zorgcoöperaties willen zich inzetten om door de inzet van vrijwilligers en het combineren van de middelen die nu ter beschikking zijn voor vervoer van leerlingen, WMO vervoer en vervoer in het kader van dagbesteding en dagbehandeling en de eigen betalingen van mensen een aanvullend flexibeler alternatief voor het openbaar vervoer realiseren, waardoor met name kwetsbare mensen middels dit vervoer eenvoudig, flexibel en tegen redelijke kosten naar vaste relevante plekken in de regio kunnen reizen. De noodzaak om dit te doen wordt groter omdat de nu ter beschikking staande budgetten onder druk staan. Van belang is de bereidheid van de diverse partijen die nu financieren om die middelen bij elkaar te leggen. Daarnaast is solidariteit van de huidige gebruikers van belang om dit te kunnen realiseren. Daar zal de zorgcoöperatie zich ook voor moeten inzetten zal dit ook betekenen dat er draagvlak bij de gebruikers voor komt.

6. Verbreding jeugd

Als zorgcoöperatie richten we ons op alle mensen van alle leeftijden. Hoewel de bezuinigingen in eerste aanleg vooral ingrijpen op de gebieden van begeleiding, verzorging en huishoudelijke zorg, staat ook de jeugdzorg een bezuiniging te wachten. Daarnaast geldt ook daar dat de eigen kracht van de omgeving en zeker ook de gemeenschap ingezet zou moeten worden. Naast de methodiekverandering die dit voor de hulpverleners met zich meebrengt is hier evenzeer sprake van een cultuurverandering van ons als burger. Eenzelfde als in het kader van de WMO wordt voorgestaan. Het is niet voor niets dat er een grote samenhang dient te zijn tussen (alle drie) de transities. Graag gaan we zo spoedig mogelijk met het Centrum voor Jeugd en Gezin (het basisteam jeugd en gezin)en de gemeente Landerd in gesprek hoe we ook de jeugdzorg goed kunnen meenemen in dit project en in welke mate dit mogelijk tot (tijdelijke) uitbreiding van de formatie zou moeten leiden.

7.Dorpsnetwerk ontwikkelen.

De zorgcoöperatie Schaijkacht het van groot belang dat de zorg en welzijnsorganisaties hun middelen effectief en efficiënt inzetten. In onze ogen betekent dit dat er anders samengewerkt moet worden om dit te bereiken. Wij zien mede als gevolg van marktwerking er te weinig prikkels waren om dit te bevorderen. Als ideaal hebben we een integraal werkende eerstelijns teams voor jong en oud, voor ogen waarvan generalisten de basis vormen die een beroep kunnen doen op specialisten. De basis voor die teams is het dorp. Dit team vormt samen met de informele zorg het zogenaamde dorpsnetwerk. Wij zien ook wel dat e.e.a. niet eenvoudig zal zijn. Immers terug naar eerste lijns generalisten met daaraan gekoppeld een aantal specialisten die ook nauw aan deze (en natuurlijk andere) eerste lijns teams verbonden zijn betekent een terugbrengen van het aantal verschillende organisaties en soorten werkers. Als zorgcoöperatie moedigen we de organisaties aan om meer en meer in deze richting te bewegen. Samenwerking in een dergelijk netwerk betekent ook dat de professionele organisaties burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties meer en meer moeten zien als basisvoorziening welzijn en zorg waar zij aanvullend en op vraag ondersteunend aan zijn. Meer en meer zien we dat in onze omgeving professionals en organisaties ook vanuit die visie werken. Als zorgcoöperatie ervaren we dat als zeer positief in onze samenwerking met organisaties en professionals zoals bijvoorbeeld BrabantZorg, Pantein, de huisartsen, RIGOM enzovoort.

8. Continuüm dagbesteding, dagbehandeling en respijtzorg ontwikkelen.

Met de betrokken organisaties (BrabantZorg, Dichterbij, Pantein, RIGOM) nagaan hoe het hele gebied van dagbesteding, respijtzorg, ondersteuning mantelzorg, dagbehandeling voor de diverse groepen cliënten (jong, oud met diverse ziektebeelden en/of handicaps) anders en beter bediend kan worden door een nieuw gebruik van de beschikbare faciliteiten en de andere inzet van professionals en (mogelijk nieuw aan te trekken) vrijwilligers.

9. Zorgwoningen en zorg infrastructuur

Zorgwoningen realiseren voor (alle) groepen kwetsbare mensen is een taak van de woningbouw stichtingen. Voor wat betreft de zorg infrastructuur; plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een wijkpost kan zijn, is een gemeentelijke taak. De invulling dat wil zeggen bemensen van een restaurant, het zorgen middels gastheren en gastvrouwen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, het regelen van sociale opvang etc. is iets dat we als zorgcoöperatie gestalte willen en kunnen geven. In een eerdere notitie (duurzame zorg en dienstverlening in Landerd, bijgevoegd) hebben we dit al aangegeven. Wat in die notitie nog minder aan de orde wordt gesteld is het feit dat, gegeven de vermindering van de professionele begeleiding, voor kwetsbare verstandelijk en geestelijk gehandicapte mensen in die zorg infrastructuur ook goede sociale opvang moet worden verwerkelijkt. Ook daar zien we, ondersteund en getraind door professionals die op die gebieden onderlegd zijn, een taak voor onze actieve (vrijwillige) leden.

Met de zorgorganisaties zullen we het inhoudelijke concept uitwerken en binnen de bestaande financiële mogelijkheden ook realiseren. Het is aan de gemeente om middels haar toekomstige accommodatiebeleid, waarin veel mogelijkheden zitten, de zorg infrastructurele kant goed te regelen.

10. Gerichte preventie activiteiten.

Op basis van de signalen die de wijkverpleegkundige krijgt worden rond een aantal thema’s door leden van de coöperatie met ondersteuning van de wijkverpleegkundige en samen met diverse professionals en (vrijwilligers- ,professionele) organisaties activiteiten ontwikkeld, ingevoerd en geëvalueerd op het gebied van: valpreventie, bewegen en (zelf) koken voor oudere en kwetsbare mensen.

11. Samen koken en eten.

Zo lang mogelijk dingen blijven doen houdt je vitaal. Als je sommige zaken niet meer zo goed alleen kunt, dan is het prettig als dat wel lukt met anderen. Dat geldt bij uitstek voor zoiets als een maaltijd klaarmaken. Om die reden gaan we in 2015 starten met een maaltijdgroepje in het ontmoetingscentrum die een keer per week samen kookt en eet.

12. Scholing van vrijwilligers.

Aanvullende alternatieve dienstverlening door vrijwilligers vaak ook in combinatie met professionals vraagt om adequate scholing van vrijwilligers en als vrijwilligersorganisatie leren hoe vrijwilligers goed te begeleiden. Daarvoor zullen we een beroep willen doen, al naar gelang onze behoefte op die organisaties en professionals die ons daarbij kunnen helpen. Door als drie zorgcoöperaties nauw samen te werken kunnen we gezamenlijke scholingen voor de diverse groepen vrijwilligers opzetten.

December 2014 zorgcoöperatie Schaijk

Maatschappelijke ondersteuning

Wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige als zichtbare schakel in Schaijk. In 2013 is de zorg coöperatie gestart met  het project “Alleen Samen”.  Door de participatiemaatschappij moet er steeds mee zelf opgelost worden.  Dat kun je niet alleen, samen kunnen we echter veel!. Het bestuur wilde daarbij een onafhankelijke professional aan het werk hebben. Dit is een wijkverpleegkundige geworden die dichtbij en vanuit de burger van Schaijk kan werken.

Lees meer