Statuten

Oprichting

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “Zorgcoöperatie Schaijk”.
2. Zij is gevestigd te Schaijk, gemeente Landerd.

RECHTSBEVOEGDHEID
Artikel 2
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

BOEKJAAR
Artikel 3
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig
december.

DOEL
Artikel 4

1. De vereniging heeft ten doel:
a. Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven
wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving door het
organiseren van aanvullende diensten en voorzieningen in Schaijk, op basis
van de maatschappelijke vraag, voor zorgbehoevende inwoners, onder
andere (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en mensen met een
beperking;
b. het verminderen van noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen
uit Schaijk.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het realiseren van ouderenwoningen met de mogelijkheid tot vierentwintig
uurs zorg;
b. het realiseren van een ontmoetingscentrum voor (kwetsbare) inwoners en
hun mantelzorgers, waar mensen elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen
onmoeten en alle gewenste informatie kunnen verkrijgen.
c. het realiseren van een woonvorm in Schaijk waarin mensen die zware
verpleegzorg nodig hebben, opgenomen kunnen worden met hun partner;
d. het nastreven van het behoud van voorzieningen in Schaijk;
e. het vergroten van de solidariteit van de inwoners van Schaijk door
gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waarvan alle inwoners
kunnen profiteren;
f. het behartigen van de belangen van de inwoners van Schaijk bij individuele
vragen maar ook algemeen door het realiseren van de wensen met
betrekking tot zorg en diensten in Schaijk;
g. Het onderhouden van contact met de gemeente Landerd en instellingen die
diensten leveren op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

LEDEN
Artikel 5
1. Een ieder van zestien jaar of ouder en woonachtig te Schaijk, gemeente Landerd,
kan op zijn of haar verzoek als lid van de vereniging worden toegelaten.
Het lidmaatschap wordt verkregen na schriftelijke aanmelding bij het secretariaat.
Het bestuur beslist over de toelating.
2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene
alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden
besloten.
3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering iemand tot ere-lid
benoemen.
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid
verhuist naar een andere woonplaats, wanneer hij zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschieden
door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging namens de vereniging op laatst vermelde grond en
van een besluit tot ontzetting, staat de betrokkene beroep open op de
eerstvolgende algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
7. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid
voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden
of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid
is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen
van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te
sluiten;
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing aan hem is meegedeeld.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 6
1. De leden hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde
evenementen en vergaderingen, geen bestuursvergaderingen zijnde.
2. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de bestuursbesluiten,
na te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het
lidmaatschap voortvloeien.
3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij andere verplichtingen
dan van geldelijke aard zijn verzwaard, door opzegging van het lidmaatschap te
zijnen opzichte uitsluiten.

GELDMIDDELEN
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributie van de leden;
b. ontvangsten uit evenementen;
c. andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, die door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld.
De leden kunnen daartoe (eventueel) in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende contributie betalen.

BESTUUR
Artikel 8
1 a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, die door de
algemene vergadering uit de leden worden gekozen;
het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
De functies van penningmeester en secretaris kunnen door één persoon
bekleed worden.
b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur.
2. De bestuursleden worden benoemd bij besluit van de algemene vergadering uit
een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich heeft
vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen
aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de
secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring die ondersteund
wordt door tenminste tien procent (10%) van het ledenbestand, vergezeld van
een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk vier dagen vóór de
algemene vergadering.
3 a. Ieder bestuurslid mag maximaal drie perioden van drie jaar zitting hebben in
het bestuur.
Het aftreden van een bestuurslid geschiedt volgens een door het bestuur op
te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar met inachtneming van het
bepaalde van de eerste alinea in het onderhavige artikel.
b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats
van zijn voorganger in.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur
in onderling overleg de functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en
doet hiervan mededeling aan alle leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak.
Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkkring van twee of meer
bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de
vereniging, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat
hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan
af te wenden.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of
ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

BESTUURSTAAK
Artikel 9
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de
orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur
worden benoemd en ontslagen.

BESTUURSVERGADERING
Artikel 10
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur, wanneer de voorzitter of
twee andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze
besluitvorming deelnemen.
3 a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in artikel 10 lid 2,
worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen,
mits voor wat de in de vergadering genomen besluiten betreft, de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
b. Blanco stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of
een bestuurslid anders wensen.
5 a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft
genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een
bestuurslid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door
het bestuur aangewezen notulist, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de
notulist in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur; de
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur, te weten:
de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de
penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Van elke wijziging in het bestuur dient mededeling te worden gedaan aan het
handelsregister.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tienduizend euro
(€ 10.000,00) te boven gaande.
4. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet
uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan
van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten.
Overtreding van het sub 3. en 4. bepaalde kan noch door, noch aan de
vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de
vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten
en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer
hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
3 a. De algehele vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie,
bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur.
b. De leden van de onder artikel 12 lid 3.a. bedoelde commissie (kascommissie)
worden gekozen voor de duur van één jaar en treden volgens een op te
maken rooster af.
Zij zijn uitsluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. De kascommissie kan zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening
en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor
zover die uit de jaarstukken blijken.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van
artikel 12 tien jaar lang te bewaren.
8. Elke aansprakelijkheid van de leden en het bestuur is uitgesloten.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene
vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de contributies;
e. vaststelling van de begroting;
f. voorziening in vacatures en kascommissie;
g. rondvraag.
3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4 a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen
verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming
van het bepaalde in het volgende lid. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het
opstellen van de notulen.
5 a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
1 a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met
dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin
het besluit tot schorsing wordt behandeld.
Hij heeft tevens het recht in de vergadering het woord te voeren.
b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder artikel
14 lid 1.a. bedoelde personen.
2 a. Alleen de in artikel 14 lid 1 onder a. bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij
brengen ieder één stem uit.
b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uit brengen door een
schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, echter met de beperking, dat
niemand als gemachtigde voor meer dan één ander lid kan optreden.
3 a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met
een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte
geldige stemmen.
c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of
stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
– blanco, ondertekend of onleesbaar zijn;
– een persoon niet duidelijk aanwijzen;
– de naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat gesteld is;
– voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
– meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is
bedoeld.
4. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk,
tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van
stemmen bepaalt of toelaat.
5 a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt
een tweede vrije stemming gehouden.
Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die bij de
tweede stemming het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
b. Heeft slecht één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt
herstemming plaats over hem en degene, die het op één na hoogste aantal
stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen, die het op één na hoogste
aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een
tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de
herstemming.
c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen, die
de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen.
Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen
betreft, dan is het voorstel verworpen.
7 a. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als
omschreven in artikel 13 lid 4 sub b, geleid door de voorzitter van het bestuur.
Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen
bestuurslid als voorzitter op.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of
een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt.
De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, ter kennis
van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering
besproken.

REGLEMENTEN
Artikel 17
1. De algemene vergadering kan (huishoudelijke) reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin zonodig de taken en bevoegdheden van de organen nader
worden geregeld.
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 18
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging
10
van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte geldige stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van de statutenwijziging
een notariële akte is opgemaakt.
Van elke statutenwijziging dient mededeling te worden gedaan aan het
handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
2. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 18 is van overeenkomstige
toepassing.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan
geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een doel dat zo dicht mogelijk ligt bij
het onderhavige doel.
5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen
voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
6. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel
aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen
hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

Scroll naar boven